Department of Abdominal Trauma

Our Experts

Prof. Dr. Mohamed Rela

Dr. Mettu Srinivas Reddy

Dr. Gomathy Narasimhan

Dr. Kumar

Dr. Rajesh

Dr. Manoj Shrivastav

Dr. Guruprasad Shetty

Dr. Yogesh S. Puri

Dr. Abdul Rahman Hakeem

Dr. Ramkiran Reddy Cherukuru

Dr. Ashish George

Dr. R. Muthukumarassamy

Dr. Vasantha Kumar

Dr. Jasper Sandeep Rajasekar

Translate »